CLUBREGLEMENT WTC WIEL IN WIEL VICHTE

1. Missie, visie en werking

Missie:
De missie van WTC Wiel in Wiel Vichte
“Actieve wielertoeristen of mountainbikers, zowel mannen als vrouwen, de mogelijkheid te geven om in clubverband op een sportieve, veilige en kameraadschappelijke manier hun hobby uit te oefenen.”
Visie:
De vereniging streeft de omschreven missie tot stand te brengen door een visie te bepalen. Deze visie beschrijft waar de vereniging voor wil gaan en aan welke kernwaarden de vereniging waarde hecht.

“WTC Wiel in wiel Vichte ziet zichzelf als een recreantenclub. Dit houdt in dat alle activiteiten gericht zijn op het laten participeren van wielertoeristen aan fiets-gerelateerde-recreatieve evenementen. Hierbij richt WTC Wiel in Wiel Vichte zich met name op: jong, oud, recreant, iedereen is welkom. En dit alles onder het moto SUST “Samen uit samen thuis”. Hierbij kan elk lid zijn keuze bepalen op welk niveau hij wil fietsen. Op gepaste tijdstippen zullen er activiteiten zijn waar zowel de recreant als sportieve fietsers hun gading vinden. “

De club wordt geleid door een Bestuur dat op regelmatige basis samenkomt om de sportieve, administratieve en financiële organisatie te bespreken. De vergadering wordt geleid door de voorzitter en beslist bij meerderheid van stemmen.

2. Leden en lidgeld

Het Bestuur bepaalt jaarlijks voor aanvang van het kalenderjaar voor het toekomstige seizoen het lidgeld voor de fietsende leden.

Alle leden zijn verplicht bij aansluiting zich het basispakket, dat aangeboden wordt door de club, aan te schaffen. Het basispakket bevat een trui met korte mouwen, een trui met lange mouwen, een korte broek, een lange broek en windstopper.

Het lidgeld nieuwe leden seizoen 2015 bedraagt:
• 80 euro waarvan 52 euro lidgeld en 28 euro individuele verzekering
• Of 85 euro waarvan 52 euro lidgeld en 33 euro familieverzekering

Het basispakket kledij voor seizoen 2015 bedraagt € 120, indien reeds in het bezit van aansluiting Wielerbond met verzekering.

Deze bedragen kunnen jaarlijks herzien worden door het Bestuur.

Elk potentieel nieuw lid heeft de mogelijkheid om 3x mee te fietsen. Vanaf de 4de keer zal gevraagd worden om zich aan te sluiten bij onze club.

3. Verzekering

De ongevallenverzekering dekt onder andere eigen lichamelijke schade en materiële schade aan derden.
Voor meer details verwijzen wij u door naar de website van Wielerbond Vlaanderen of zie hieronder.

POLISVOORWAARDEN
Wielerbond Vlaanderen biedt immers aan alle actieve wielertoeristen of mountainbikers een vergunning inclusief verzekering. Deze verzekering is 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig. Zelfs wanneer je op pad bent in het buitenland hoef je je geen zorgen te maken. Ook hier dekt onze verzekering elk gebeurlijk ongeval met de fiets. Onze verzekering is zeer compleet en omvat zowel persoonlijke-ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid als rechtsbijstand.
Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden
– Lichamelijke schade: onbeperkte dekking
– Stoffelijke schade: 620.000 €, per schadegeval en onder aftrok van een geïndexeerde vrijstelling van 123,95 € ingevolge K.B. van 12.1.84, enkel voor niet-decretaal verplichte verzekerden of activiteiten die niet uitgaan van de federatie of haar clubs.
Persoonlijke-ongevallenverzekering
– Bij overlijden: 8.500 € inclusief plots overlijden tijdens sporten door hartfalen (enkel jaarverg.) Kapitaal = 8500 €
– Bij blijvende werkonbekwaamheid: 35.000 € bij 100%, tot max. 2 jaar na ongeval.
– Bij tijdelijke werkonbekwaamheid: 30 € per dag gedurende 2 jaar bij totaal verlies aan beroepsinkomen en geen tussenkomst van ziekte- en invaliditeitsverzekering.
– Medische kosten: terugbetaling gedurende max. 2 jaar na datum ongeval. *vrijstelling van 25 € per schadegeval.
a) Indien er tussenkomst is van mutualiteit: alle door R.I.Z.I.V. erkende prestaties 100% verschil tussen R.I.Z.I.V. en tussenkomst mutualiteit.
b) Indien geen tussenkomst mutualiteit (niet onderworpen aan R.S.Z.): enkel terugbetaling van officieel remgeld. Het aandeel mutualiteit blijft dus ten laste van de verzekerde.

De tussenkomst van de verzekeraar blijft evenwel beperkt tot 350 € voor alle prestaties niet voorzien in de tarieven van het R.I.Z.I.V.
De terugbetaling van de tandprothesen is beperkt tot 600 € per slachtoffer en per ongeval, met een maximum van 150 € per tand. Vervoerkosten worden uitbetaald op basis van het tarief arbeidsongevallen.
Er is geen uitkering voorzien voor brillen of contactlenzen.
Rechtsbijstand
50.000 € per schadegeval, incl. insolvabiliteit tegenpartij tot 15.000 €. Omvat de betaling van alle kosten voor expertise, advocaat, onderzoek, gerechtskosten e.a.

4. Gebeurlijke ongevallen

De VZW en het bestuur kunnen nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en materiële schade.
De term “risico-aanvaarding” wordt overgenomen uit het Burgerlijk Recht. Behalve in de gevallen van moedwillig aangebrachte schade, draait elk op voor zijn eigen materiele schade. De club en zijn bestuur komen niet tussen in gevallen van dispuut.

Bij ongeval dient onze secretaris Jean-Marie Verhoest, 0496/26.62.18 of iemand van het bestuur onmiddellijk verwittigd te worden. Bij ernstig ongeval met gewonden of enige discussie dient deze situatie vastgelegd te worden door de politie.

5. Kledij

Nieuwe kledij kan besteld worden op de daartoe voorziene data. Het basispakket bevat een trui met korte mouwen, een trui met lange mouwen, een korte broek, een lange broek en windstopper.
Optioneel kan een wintervest en/of een korte winterbroek besteld worden. Bij beschadiging na valpartij of andere kan nieuwe uitrusting mits betaling bekomen worden.

6. Wielerseizoen

Behalve anders gecommuniceerd, start het seizoen op de 2de zondag van maart en eindigt op de 2de zondag van oktober.

Tijdens dit seizoen richt de club elke zondag een officiële clubrit in. Bij uitzondering wordt ook op enkele andere dagen een officiële clubuitstap gereden. De rittenkalender (weg en VTT) wordt via onze website http://www.wtcvichte.be/ beschikbaar gesteld. Wijzigingen in verband met deze ritten zullen door het bestuur zo veel mogelijk beperkt, doch kunnen niet uitgesloten worden. Hiervan worden de leden steeds ingelicht via de reguliere communicatiekanalen.

Elke woensdag en zaterdag worden er vrije trainingsritten georganiseerd en deze worden gesplitst in een A-, B- en C-team indien er voldoende deelnemers zijn, waar er een verschil is in afstand en snelheid. Iedereen kan daarin vrij kiezen.

Bovenop de trainings- en weekendritten kunnen er nog dagritten georganiseerd worden. Bijkomend vindt er een tweejaarlijkse meerdaagse uitstap of reis plaats, al dan niet in het buitenland.

7. Clubritten

Tijdens clubritten is de clubkledij en fietshelm verplicht. Dit uit respect voor de club en de sponsors.
Wanneer een clublid met sluikreclame rijdt, zal deze rit voor hem niet als clubrit aanvaard worden. (sluikreclame op truien en broeken is verboden; op regenjasjes, petjes en valhelm is dit toegelaten). Na meermaals verzuim kan men verzocht worden om niet meer mee te fietsen. In overleg met het bestuur kan men van de ledenlijst geschrapt worden. Bij het niet dragen van een helm zal de verzekering in bepaalde gevallen niet tussenkomen.

Wegkapitein(s) leiden de rit. De instructies en aanmerkingen van de wegkapiteins dienen steeds opgevolgd te worden. De wegkapitein(s) bepalen het tempo, zorgen voor de goede sfeer in de groep door o.a. de snelheid te matigen wanneer iemand in moeilijkheden zit en door de groep te doen stoppen bij pech.
Elk lid dient steeds de wegcode te eerbiedigen en is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.

Aan de start van elke clubrit of clubuitstap verschijnt iedere deelnemer met een fiets in perfecte staat, voldoende opgepompte banden en neemt eigen reserveband, bandenlichters en fietspomp mee. Bij begeleiding met een volgwagen kan dit materiaal eventueel in deze wagen gelegd worden.

Op hellingen of toelaatbare wegen mag er, mits toelating van de kopman, gekoerst worden. Op het afgesproken punt wordt er gewacht tot de laatste fietser aangekomen is.

8. Ecologie – Ik fiets proper

Gooi geen onnodig afval naast de weg, maar neem je afval mee naar huis of tot je ergens een afvalcontainer tegen komt!

9. Afgelasting clubrit

Een rit kan afgelast of uitgesteld worden als de weersomstandigheden een goed verloop van de rit verhinderen. Tijdens de rit kan beslist worden om alsnog terug te keren wegens onvoorziene weersomstandigheden (ijzel, sneeuwval, dichte mist, …)

10. Veiligheid

“Ik ben hoffelijk en correct dus fiets ik verkeersveilig.”

Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van zijn clubmakkers. Om veiligheidsredenen vragen we dat de handen op het stuur gehouden worden. Er wordt altijd per 2 gereden in de groep: dit is één van de belangrijkste artikels in het officiële verkeersreglement (hetgeen beschikbaar is via de website). Tevens moet iedereen ervoor zorgen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de renner voor zich: dit is des te belangrijker bij kruispunten. Op kruispunten wordt gewacht op het sein van de wegkapitein om opnieuw te vertrekken.
Gevaarlijke manoeuvres moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Iedereen ziet er op toe om zijn makkers niet in gevaar te brengen. Daarnaast zijn er nog andere tips om de veiligheid zo groot mogelijk te maken o.a. zorgen dat de fiets technisch in orde is, een valhelm is verplicht

DECEMBER 1975. – Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. [BS 09.12.1975]
Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 43bis. Fietsers in groep

43bis.1. Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 fietsers. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.

43bis.2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

43bis.2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

43bis.2.3. Indien deze groep vergezeld wordt door wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis3.3.1° en 2° van toepassing.

43bis.3.1. De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

43bis.3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.

43bis3.3.

1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord “wegkapitein”.

2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2., terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.

43bis.4. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.

43bis.5. Op het dak van de begeleidende auto’s moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in ‘t wit van een fiets.
Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.

A51
De Minister van Verkeerswezen bepaalt de minimum afmetingen van deze signalisatie.
Zie M.B. 01-12-1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

11. Kampioen, keizer en vtt criterium

KAMPIOEN 2019:
• Wordt hij/zij die de meeste ritten, georganiseerd door de club rijdt. Het bestuur zal er op toezien dat enkel de ‘volledig uitgereden ritten’ in aanmerking komen. Valpartij of ernstige pech kan hierop een uitzondering betekenen. Afgeschafte clubritten komen niet in aanmerking.
• Ritten vanaf 21/7 tot en met 15/8 komen niet in aanmerking (verlof) Dit betekent dat enkele zondagritten niet meetellen. Deze ritten gaan wel gewoon door maar worden dus niet weerhouden voor het kampioenschap.
• Ritten en rally’s op datum van onze eigen organisatie komen niet in aanmerking, noch voor de titel van kampioen, noch voor de titel van keizer, noch voor de VTT challenge.
• Kampioen kan je maar éénmaal om de twee jaar worden.
KEIZER 2019:
• Wordt hij/zij die het grootste aantal rally’s en clubritten gefietst heeft. (de som van beide). Afgeschafte clubritten komen niet in aanmerking.
• Hiervoor komen in aanmerking :
– Alle ritten georganiseerd door de club (zie hierboven)
– Alle rally’s met een maximum van 2 per week. Deelname aan een rally dient bewezen te worden door een stempel van de organisatoren met vermelding van datum en aantal gereden km, op de daarvoor voorziene kaart. Er worden geen rally’s meegeteld die plaatshebben op dagen met clubactiviteit. Alle rally’s en clubritten worden gereden in de nieuwe kledij van de club. De rallykaarten zijn te verkrijgen in ons lokaal ‘De Hert’.
• Hiervoor komen niet in aanmerking :
– Alle ritten georganiseerd door de club (zie hierboven)
– Ritten en rally’s op datum van onze eigen organisatie komen niet in aanmerking, noch voor de titel van kampioen, noch voor de titel van keizer, noch voor de VTT challenge.
– Keizer kan je maar éénmaal om de twee jaar worden.
VTT CRITERIUM 2019:
• wordt hij/zij die het grootste aantal punten verzamelt met het rijden van toertochten. De toertochten die in aanmerking komen, worden bij het begin van het jaar bekend gemaakt via de website.
• Het vtt criterium kan je maar om de twee jaar één keer winnen

12. Medewerking eigen organisaties

De lidgelden volstaan niet om een seizoen financieel rond te maken. Daarvoor zijn sponsors en een organisatie van een toertocht voor nodig.
Het is evident dat we steeds op de enthousiaste medewerking van alle leden en hun sympathisanten rekenen.

Opgesteld en goedgekeurd op de algemene vergadering van het Bestuur
Namens WTC Wiel in Wiel Vichte

Het lidmaatschap impliceert automatisch het aanvaarden van het clubreglement!
Reglementen dienen te worden nageleefd. Ze zijn er voor de goede werking van de club. Wie zich niet kan voegen naar het reglement kan na overleg tussen bestuur en groepsleiders uit de club gezet worden.